Här hittar du våra
villkor

Villkor och sekretess

Parkit Sweden AB är ett parkeringsföretag. Företaget har organisationsnummer 559301-5968 och företagsadress Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö.
Kontaktinformation är [email protected] och telefon 08-125 05 000

Definitioner

Parkit: Parkit är ett parkeringsföretag vars huvudsakliga syfte är att tillhandahålla parkeringstjänster på privata och offentliga parkeringsplatser som företaget hanterar. Parkit levererar Parkits Parking service till den öppna marknaden.

Service: Parkit har en plattform som erbjuder försäljning av parkeringstillstånd och andra produkter, försäljning av tillgång till laddstationer och information om parkering och annan relaterad information. Beskrivningen omfattar användargränssnittet, den centrala servern som behandlar data och de applikationsspecifika tjänster som erbjuds av leverantörer från tredje part (till exempel betalning och text).

App: Tjänsten erbjuds till användare i form av en app för mobilenhet och riktad till operativsystemen iOS och Android samt en webbsida.

Användare: Det här är dem som använder tjänsten. Det är främst personliga användare, men det kan också vara andra typer av användare (som Parkit administration, företag).


Syftet med Parkits tjänster

Parkit är en digital tjänst för försäljning av licenser, försäljning av tid på laddstationer och försäljning av andra typer av produkter. Tjänsten är öppen samt tillgänglig för alla.

Integritet

Insamling av personlig information och autentisering

Användaren har möjlighet att lägga till viss information i lösningen, men Parkit använder mobilnumret för att verifiera en användare.

Tredjepartslösningar för SMS används för att verifiera användare. SMS skickas från tredje part till användare. Efter autentisering kommer Parkit att använda en token för autentiserade användare i den vidare kommunikationen. Tredjeparts lösning används också för betalning.

Lagring av användarinformation

Följande information som är användarrelaterad kan lagras i tjänsten:

Mobilnummer. Detta används som användaridentifieringen i service och är kopplat direkt till appen användarens (e) mobilstation (er).

Kreditkortsnummer. e Några siffror från kortnummer används för Kunden att identifiera vilka av deras betalkort som är registrerade i Tjänsten.

Personlig information. Inköp, Köphistorik, Domänadress kan lagras för att associera användaren med rätt att köpa adressrelaterade produkter. Dessutom kan födelsedatum och kontaktinformation lagras i lösningen.

Fordonsregistreringsnummer. Lagras i samband med köp av parkering eller andra tillstånd för att bifoga en licens till ett fordon.

Personliga inställningar.

Användaren kan ställa in inställningar för appen (t.ex. anmälningsinställningar).

Teknologi. Vid användning kan teknisk information registreras runt den mobila enheten (t.ex. enhet och operativsystemstyp) och IP-adress. Denna information används endast för teknisk uppföljning av service och support. Analysverktyg används i statistiktjänsten,felrapportering och användningsmönsteranalys. All sådan insamlad information är anonymiserad och används för statistiska ändamål.


Företag som använder analysverktyg på deras hemsida måste se till att behandling av personuppgifter överensstämmer med integritetspolicyen. Detta innebär att:

Efter samling anonymiseras eller ändras IP-adresserna så att besökare inte kan spåras tillbaka till en viss maskinvara och därmed till en individ. I Google Analytics måste anonymiseringsfunktionen vara aktiverad.

Behandling av insamlad information ska endast användas för statistiska ändamål. Verksamheten får inte samla in mer information än vad som är nödvändigt för detta ändamål.

Parkits rutiner för personuppgifter är säkra och informationen hålls på ett korrekt sätt så att de inte används olagligt. sekretess och tillgänglighetskrav i personuppgifterna respekteras.

Vad informationen används för

Skapa en effektiv tjänst. Huvudsyftet med användarinformationen som anges i föregående kapitel är att underlätta en effektiv service. Se till att inköp av tillstånd och produkter sker på ett effektivt och säkert sätt.

Kontinuerlig förbättring av tjänsten. Informationen som lagras om användaren kommer att användas för att förbättra tjänsten, både för att hitta fel och för att förbättra kundupplevelsen. Parkit har rätt att kontakta användaren för att förbättra tjänsten, till exempel i form av undersökningar. Deltagande i sådana undersökningar är frivilligt.

Analysera marknaden och förstå trender. användningsmönster och hur aktivitet och trender utvecklas. Analyser kan också kombineras med data över Parkits digitala ytor.

Anpassade erbjudanden. Parkit kan erbjuda annonser, erbjudanden, andra specifika erbjudanden, rekommendationer eller annonsering baserat på användningsmönster eller baserat på användarens kundsegment. Användaren har tillgång till appens funktionalitet för att inaktivera denna typ av kommunikation.

Förhindra skräpaktivitet. Parkit övervakar lösningens aktivitet och kan svara på misstänkta transaktioner som identifieras genom användningsmönster eller genom rapportering från andra användare.


Vem kan få tillgång till informationen

Tredjepartsleverantörer kommer att få den information som krävs för att genomföra en användares autentisering, göra betalningstransaktioner för att kunna göra poster i datafiler. Se beskrivning i tidigare avsnitt.

Parkeringsoperatörer, kommuner eller andra aktörer som verkställer parkeringsreglerna på platser där tjänsten är tillgänglig kommer att kunna avgöra om varumärket har ett giltigt tillstånd.

På begäran av myndigheter (t.ex. Polis, skatteförvaltningen) – där de har juridisk auktoritet att kräva information från tjänsten – kommer Parkit att kunna tillhandahålla önskad information.

Parkit kan tillhandahålla data för forskningsrelaterade ändamål . Uppgifter om enskilda individer måste anonymiseras eller uppgifter ges på aggregatnivå.

Vi tillhandahåller inte registrerad information om dig till andra organisationer eller företag utan ditt frivilliga, uttryckliga och informerade samtycke. Om du ger ett sådant samtycke kommer vi endast att avslöja informationen i enlighet med samtycket.


Dataprocessorer och förvaltning av egen information

Vi kan låta underleverantörer (samarbetspart) stå för den tekniska delen av databehandling. Dataprocessorn ska, i samförstånd med oss, behandla dina personuppgifter på det sätt vi bestämmer. Vi instruerar dataprocessorn att säkerställa korrekt informationssäkerhet och radering av personlig information.

För att radera din egen användare, vänligen kontakta Parkit (se första delen av detta dokument). Användaren kommer då att raderas från tjänsten, men köpetransaktionerna kommer att behållas i upp till 5 år för att uppfylla informationskrav som ett resultat av bestämmelserna i redovisningsregler och föreskrifter.

Användarvillkor för tjänsten

Detta avtal ingås mellan Parkit som leverantör av Tjänsten och Användaren (”Kunden”). Avtalet reglerar parternas rättigheter och skyldigheter genom användningen av Tjänsten. Kunden måste acceptera detta avtal för att kunna använda Tjänsten. Avtalet godkänns och ingås av Kunden överens om villkoren genom att ge godkännande i elektronisk dialog innan tjänsten tas i bruk.

§ 1 Parkit Sweden ABs åtaganden

1.1 Parkit Sweden AB, nedan ”Parkit” tillhandahåller parkering mot ersättning. Parkit anvisar kunden var parkering av fordon skall ske och tillhandahåller i vissa fall parkeringstillstånd eller passeringsartikel. Parkit förbehåller sig rätten att anvisa kund till annan parkeringsplats i händelse av renoveringsarbeten eller liknande. Parkit ansvarar inte för skadegörelse eller inbrott i fordon på parkeringsplats som Parkit tillhandahåller.

§ 2 Kundens åtaganden

2.1 Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med Parkits anvisningar och skyltning på anvisad parkeringsanläggning (anges på fakturans framsida). Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av ett (1) fordon. Fordonet får inte vara annat än en (1) personbil (ej husbil) såvida inte annat skriftligt avtalats. Endast ett (1) fordon per parkeringsplats får uppställas. Kunden måste säkerställa att, i förekommande fall, portar och dörr/dörrar stängs samt låses efter genomfart. Kunden äger inte rätt att släppa in obehöriga i låst parkeringsanläggning såvida inte annat skriftligt avtalats.

2.2 Kunden förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen. Kunden äger inte rätt att utföra biltvätt eller bilreparationer i parkeringsanläggning. Kund som enligt särskild överenskommelse har tillgång till parkeringsplats med motorvärmare äger inte rätt att använda motorvärmare för annat ändamål än tillfällig uppvärmning av fordon. Kunden ansvarar för renhållning, snöröjning och sandning på parkeringsplatsen.

§ 3 Parkeringstillstånd, digitala parkeringstillstånd och passeringsartikel”

3.1 För de kunder som erhåller parkeringstillstånd eller passeringsartikel gäller följande: Parkeringstillstånd är en värdehandling som är giltig under förutsättning att ersättning är erlagd för perioden. Kunden förbinder sig att placera giltigt parkeringstillstånd väl synligt till vänster i fordonets framruta vid parkering eller parkerad bils registreringsnummer ska vara uppdaterat i ParkIt-appen. Om giltigt parkeringstillstånd saknas i fordonet vid parkering eller inte är placerat såsom föreskrivet, kan detta föranleda att kontrollavgift utfärdas. Parkit ersätter inte förkommet parkeringstillstånd.

3.2 För digitala tillstånd förbinder sig kunden att lägga till det/de registreringsnummer som denne nyttjar under fliken ”Mina parkeringar” i portalen ”Mitt konto” på www.Parkit.se. Utebliven eller felaktig registrering i ”Mitt konto” kan föranleda att kontrollavgift utfärdas.

3.3. Passeringsartikel används vid in- och utpassering i parkeringsanläggning. Det åligger kunden att omedelbart anmäla förlust av passeringsartikel till Parkits kundtjänst. Kunden ansvarar för alla kostnader som kan uppkomma till följd av vårdslös hantering av passeringsartikel.

3.4 I händelse av att kund inte nyttjar passeringsartikel vid in- och utpassering äger Parkit rätt att debitera kunden hundrafemtio (150) kronor/tillfälle.

3.5 Upphör avtalet på grund av uppsägning eller något annat skäl, åligger det kunden att i samband med avtalets upphörande återlämna mottagen passeringsartikel. Återlämning skall ske genom rekommenderad försändelse alternativt i det bifogade svarskuvertet. I det fall Parkit inte mottagit passeringsartikel senast en (1) vecka efter det att avtalet har upphört äger Parkit rätt att debitera kunden kostnaderna därtill.

§ 4 Avtalsperiod och uppsägning, villkorsändring”

4.1 Detta avtal gäller för den avtalsperiod parterna överenskommit om vid avtalets ingående (anges på fakturans framsida). Uppsägning av avtalet skall ske

skriftligen, mailledes eller formulär på www.Parkit.se minst en (1) kalendermånad före pågående avtalsperiods utgång, såvida inte annat skriftligt avtalats, i annat fall är avtalet förlängt med samma period för varje gång. Vid uppsägning skall kundnummer alltid anges.

§ 5 Betalning

5.1 Avgiften jämte vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt skall erläggas mot faktura senast förfallodagen. Vid försenad betalning skall kunden erlägga dels ränta enligt räntelagen (1975:635), dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader. Kunden är skyldig att erlägga full avgift för varje påbörjad avtalsperiod. Parkit har rätt att ändra avgift till ny avtalsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast en månad i förväg.

5.2 Parkit förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

§ 6 Personuppgifter

6.1 Parkit avser att behandla uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer m.m. beträffande kunden för att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, såsom t.ex. tillhandahållande av tjänster, administration, kundservice och fakturering.

6.2 Kunden har rätt att begära att felaktiga uppgifter rörande denne rättas, begränsas och i förekommande fall raderas. Kunden har också rätt till dataportabilitet, att en gång per år få kostnadsfri information om kunduppgifterna samt möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Information kring hantering av personuppgifter framgår på www.Parkit.se under ”integritetspolicy”.

§ 7 Överlåtelse

7.1 Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Parkit. Ingen överlåtelse godkänns förrän den frånträdande kunden reglerat samtliga sina skulder till Parkit.

7.2 Kund äger inte rätt att ställa parkeringsplats till förfogande till annan såvida inte annat skriftligt avtalats.

§ 8 Kontraktsbrott m.m.

8.1 Parkit har rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet vid dröjsmål med betalning eller om kunden på något sätt bryter mot villkoren i detta avtal. Parkit har även rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet, om kunden inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

§ 9 Tvist

9.1 Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

§ 10 Force majeure

10.1 Parkit fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd (t.ex. drivmedelsrestriktioner), krigshändelse, terrorattack, eldsvåda, explosion, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Parkit själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

§ 11 Onlineköp

11.1. Vid Onlineköp på www.Parkit.se ingås ett avtal mellan kunden och Parkit Sweden AB, org.nr 559301-5968, Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö Stockholm, nedan ”Parkit”.

11.2 Nedan angivna villkor gäller, i tillämpliga delar, i förening med §§ 1- 10 på s.1.

11.3. När ett avtal träffas enligt punkterna 2 och 3 ställer Parkit parkeringsplats till förfogande för kunden vid den av kunden valda tidpunkten och

parkeringsanläggningen. Parkering sker i den av kunden valda parkeringsanläggningen från vald starttidpunkt. Parkeringsplatsen är oreserverad. Parkit förbehåller sig rätten att anvisa kund till annan parkeringsanläggning.

§ 12 Engångsköp och prenumeration

12.1. Parkit tillhandahåller kund parkeringsplats för uppställning av personbil (ej husbil) mot ersättning genom engångsköp eller prenumeration. Utbudet av

parkeringsplats framgår av hemsidan www.park-it.se

12.2. När betalningen har genomförts översänds en bekräftelse för rätten att nyttja en parkeringsplats till kundens angivna e-postadress/kundens konto. Parkit sparar dessa uppgifter, kunden uppmanas att antingen själv skriva ut bekräftelsen eller att spara den bekräftelse

som skickats via e-post.

12.3. Rätten att nyttja en parkeringsplats inträder när kunden godkänner debiteringen, de allmänna villkoren, lagring av personuppgifter och betalning kommit Parkit tillhanda. Ett slutligt avtal mellan parterna har ingåtts när Parkit mailat bekräftelsen till den av kunden angivna e-postadressen/kundens konto. Det åvilar kunden att ta del av informationen om hur denne hittar till parkeringsanläggning som Parkit presenterar i bokningsdialogen och bekräftelsen. Avtalat pris gäller för den parkeringsplats som betalats i den valda parkeringsanläggningen.

12.4. I det fall parkeringstillstånd erfordras och sådant saknas i fordonet vid parkering eller inte är placerat såsom föreskrivet kan detta föranleda att kontrollavgift utfärdas. Detta gäller även vid överskridande av den betalda tiden.

§ 13 Betalning engångsköp

13.1. Vid s.k. engångsköp betalas en parkeringsavgift, vars storlek beror på vilken parkeringsanläggning som har valts och för den tid under vilken parkeringsplatsen bokats.

13.2. Parkeringsavgiften ska betalas i samband med kundens bokning i enlighet med punkt 2.2.

13.3. Rätten att nyttja en parkeringsplats förfaller om kortföretaget ej medger korttransaktionen.

13.4. I det fall personbilen (ej husbil) avhämtas före bokningstidens utgång sker ingen återbetalning för den tid som inte nyttjats.

13.5. Kunden kan vid engångsköp avboka när som helst fram till 24 timmar före avtalad bokningstidens början. Avbokningen är kostnadsfri och genomförs via hemsidan www.Parkit.se. Sker avbokning mindre än 24 timmar före bokningstidens början sker ingen återbetalning.

§ 14 Prenumeraration

4.1 Om kunden i samband med bokning av parkering har valt prenumeration (långtidsparkering) äger §§ 3 – 5 på s. 1 tillämpning.

§ 15 Pris

15.1. Det angivna priset/angivna månadsavgiften är i svenska kronor inklusive mervärdesskatt.

15.2. Parkit reserverar sig för eventuella pris/avgiftsfel,pris/avgiftsändringar, tryck- och uppdateringsfel.

15.3. Parkit reserverar sig för att det i e-mail kan saknas priser/avgifter, förekomma stavfel, felbeskrivningar och utsålda produkter.

§ 16 Personuppgifter

16.1. Parkit avser att behandla uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer m.m. beträffande kunden för att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, såsom t.ex. tillhandahållande av tjänster, administration, kundservice och fakturering.

16.2 Kunden har rätt att begära att felaktiga uppgifter rörande denne rättas, begränsas och i förekommande fall raderas. Kunden har också rätt till dataportabilitet, att en gång per år få kostnadsfri information om kunduppgifterna samt möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Information kring hantering av personuppgifter framgår på www.Parkit.se under ”integritetspolicy”.

§ 17 övrigt

7.1 Nämnda villkor har avtalats särskilt mellan parterna och ersätter de generella avtalsvillkoren i tillämpligadelar på s. 1. I övriga delar gäller s. 1 tillsammans med nämnda villkor mellan parterna.

7.2 Parkit kan kontaktas på ovannämnda adress, telefonnummer 08 125 05 000, eller epostadressen [email protected].
Parkits webbplats finns på www.Parkit.se