Överklaga

Om du har parkerat fel eller inte följt de regler som gäller på området kan du få en kontrollavgift. Parkeringsvakten sätter då en rosa kontrollavgift på ditt fordon. Skyltarna där du parkerar informerar om gällande parkeringsregler. Kontrollavgifter utfärdas för att parkeringsreglerna ska följas, så att vi kan bidra till en trafiksäker miljö för fotgängare, andra trafikanter och främst utav allt utryckningsfordon!

Välj aktuell överträdelsepunkt

Parkeringsavgift ej erlagd

Enligt skyltningen på platsen är parkering endast tillåten om:

Avgift erlagts i för platsen avsedd betalautomat.

Korrekt registreringsnummer samt korrekt zonkod angetts i giltigt mobilbetalningsalternativ.
Parkeringsvakten har konstaterat att betalning ej fanns erlagd vid kontrolltillfället.

Vanliga invändningar:

Betalautomaten fungerade inte, men jag felanmälde den inte.
Jag har betalat, men i en annan betalautomat.
Jag blev försenad och tiden jag betalat för gått ut.
Jag råkade ange ett felaktigt registreringsnummer när jag köpte min digitala parkeringsbiljett.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom: FT 418-18

Gå vidare med en överklagan

Parkerad längre än tillåten parkeringstid

Enligt skyltningen på platsen råder begränsad parkeringstid. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället antingen haft fordonet under uppsikt eller gjort en så kallad ventilkontroll, och funnit att fordonet har parkerats längre än tillåten tid.

Vanliga invändningar är:

Jag visste inte vad P innebar.
Jag såg inte skylten.
Jag blev försenad.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom: FT 1647-03

Gå vidare med en överklagan

Parkeringsbiljett ogiltig

Den parkeringsbiljett som uppmärksammades vid bevakningstillfället var ogiltig.

Anledningen kan till exempel vara att parkeringsbiljetten var:

Utgången i tid.
Felaktigt ifylld.
Löst i en annan betalautomat.

Vanliga invändningar är:

Jag blev försenad.
Jag löste parkeringsbiljetten i närmaste betalautomat.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Gå vidare med en överklagan

Giltig parkeringsbiljett saknas/ ej synlig

Enligt skyltningen på platsen måste avgift erläggas. Detta måste också visas genom att:

Parkeringsbiljetten ligger fullt läsbar innanför fordonets framruta eller Korrekt registreringsnummer angetts i giltigt mobilbetalningsalternativ. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället inte funnit varken giltig parkeringsbiljett, placerad fullt läsbar innanför fordonets framruta, eller registrerad mobilbetalning.

Vanliga invändningar är:

Parkeringsbiljetten hade fallit från framrutan.
Det tog tid att växla pengar.
Jag glömde att lägga parkeringsbiljetten i framrutan, men jag betalade.
Betalautomaten fungerade inte, men jag felanmälde inte.
Jag har angivit fel zonkod, men jag har betalat.
Jag har angivit fel registreringsnummer, men jag har betalat.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom FT 8878-05

Gå vidare med en överklagan

Parkeringsbiljett felvänd/ ej avläsbar

För att parkering ska vara tillåten måste parkeringsbiljett lösas samt placeras väl synlig och fullt läsbar innanför fordonets framruta. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte kunnat läsa av hela framsidan av parkeringsbiljetten.

Dom: FT 8878-05

Gå vidare med en överklagan

P-skiva saknas/ej avläsbar

Enligt skyltningen på platsen, är parkering gratis under förutsättning att en p-skiva är:

Inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmast följande hel- respektive halv timme samt placerad fullt läsbar innanför fordonets framruta.

Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället inte funnit någon avläsbar p-skiva i fordonet.

Vanliga invändningar är:
Jag visste inte att jag måste ha p-skiva.
Jag glömde att lägga fram p-skivan.
Det tog lång tid för mig att få tag på en p-skiva där jag parkerade.
P-skivan hade fallit från framrutan.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom 8878-05

Gå vidare med en överklagan

P-skiva felinställd

Enligt skyltningen på platsen, är parkering gratis under förutsättning att en p-skiva är:

Inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmast följande hel- respektive halv timme samt placerad fullt läsbar innanför fordonets framruta.

Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället konstaterat att tiden för tillåten parkering inte överensstämmer med den inställda tiden på p-skivan.

En vanlig invändning mot denna överträdelse är:

Jag ställde in p-skivan på fel klockslag av misstag.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Gå vidare med en överklagan

Giltigt parkeringstillstånd saknas/ ej synligt

För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna ett giltigt parkeringstillstånd gällande området. Parkeringstillståndet ska vara placerat innanför fordonets framruta, fullt avläsbart utifrån. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte funnit något läsbart parkeringstillstånd.

Vanliga invändningar är:

Jag glömde att lägga fram parkeringstillståndet.
Parkeringstillståndet låg i en annan bil.
Jag har inte fått mitt nya parkeringstillstånd.
Jag visste inte att parkeringstillstånd behövdes.
Det fanns inga andra lediga parkeringsplatser.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom 8878-05

Gå vidare med en överklagan

Stannade/parkerade på parkeringsplats för rörelsehindrade där särskilt parkeringstillstånd erfordras

Parkeringen är skyltad med P och rörelsehindradsymbol vilket innebär att du måste använda ett parkeringstillstånd av Europeiska Unionens modell, så kallat EU parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet ska vara placerat innanför fordonets framruta och vara fullt läsbart utifrån. Giltighetstiden måste även framgå. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte funnit något läsbart, giltigt parkeringstillstånd.

Vanliga invändningar är:

Jag glömde att lägga fram parkeringstillståndet.
Parkeringstillståndet hade fallit från framrutan.
Jag var rädd för att parkeringstillståndet skulle bli stulet.
Jag är rörelsehindrad men har inget parkeringstillstånd.
Jag visste inte vad skylten betydde.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom: FT 883-05

Gå vidare med en överklagan

Parkerad på förhyrd / reserverad plats

Enligt skyltningen på platsen är detta en förhyrd/reserverad plats. För att få parkera på denna plats krävs att du är behörig. Enligt våra uppgifter var du ej behörig, därför har en kontrollavgift har utfärdats.

Vanliga invändningar är:

Jag såg inte skyltningen.
Jag visste inte att jag inte fick parkera på platsen.
Det fanns ingen annan ledig plats.
Jag parkerade bara en kort stund.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom: FT 25367-05

Gå vidare med en överklagan

Parkerad på reserverad/ outhyrd plats

Enligt skyltningen på platsen har du parkerat på en reserverad outhyrd plats. Enligt våra uppgifter är platsen ifråga inte uthyrd.

De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är:

Jag skulle bara parkera en kort stund.
Jag visste att platsen inte var uthyrd, så jag tog inte någons plats.
Det fanns ingen annan plats ledig.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom: FT 4147-05

Gå vidare med en överklagan

Parkerad på parkeringsplats för besökande

Parkeringen är avsedd för besökande vilket framgår av skyltningen. Med besökande avses inte boende i området. Enligt våra uppgifter är fordonet registrerat på en adress i detta område.

Besökande kan du också vara på en kund- eller företagsparkering. Då är du besökande så länge du uppehåller sig i de aktuella lokalerna. Vid parkeringsvaktens kontroll tillhörde fordonet inte någon kund eller besökande.

Vanliga invändningar är:

Bilens förare bor inte i området.
Jag skulle bara parkera en kort stund.
Jag har lånat ut min plats till en besökare, därför ställde jag min bil på besöksparkeringen.
Någon hade tagit min plats, jag använde därför besöksparkeringen.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom: FT 516-05

Gå vidare med en överklagan

Ej parkerad inom markerad plats

Infarten till parkeringen är skyltad med P. Om parkeringsplatserna markeras med pilskyltar eller målade linjer på marken är parkering endast tillåten inom dessa markeringar. Parkering får endast ske inom de platser som är markerade med pilskyltar eller med målade linjer på marken. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten konstaterat att fordonet stått utanför markering.

Vanliga invändningar är:

Det var fullt på parkeringen.
Jag stod inte i vägen för någon.
Andra hade parkerat på samma sätt.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

FT 19672-06

Gå vidare med en överklagan

Förbud att parkera

Platsen fordonet parkerats på är uppmärkt med parkeringsförbudsskylt, därmed är parkering inte tillåten.

Vanliga invändningar är:

Jag stod inte i vägen för någon.
Jag såg inte skylten.
Jag skulle bara parkera en kort stund.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Gå vidare med en överklagan

Förbud att parkera - område

Vid infarten till området finns tavlan E20 Områdesmärke uppsatt. Detta innebär att parkering inom området endast får ske på parkeringsplatser som är uppmärkta med P. På alla övriga ytor råder parkeringsförbud. Detta gäller tills du har passerat tavlan E21 Slut på område. Fordonet har varit parkerat på en plats som ej varit uppmärkt med P.

Vanliga invändningar är:

Jag såg inte/förstod inte skyltningen.
Jag stod inte i vägen för någon.
Det fanns ingen ledig plats.
Andra hade parkerat likadant.
Jag parkerade bara en kort stund.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Gå vidare med en överklagan

Fler än en p-skiva synlig

Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället funnit mer än en p-skiva avläsbar innanför fordonets framruta. Eftersom parkeringen är tidsbegränsad får endast en p-skiva användas för angivande av ankomsttid.

Vanliga invändningar är:

Jag visste inte att jag hade två p-skivor.
En av p-skivorna var fastklistrad på framrutan.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

FT 3413-05

Gå vidare med en överklagan

Parkerad på laddplats reserverad för elfordon

Parkeringen är skyltad så att bara ett visst fordonsslag får parkeras på platsen. Ditt fordon är inte ett sådant som anges på skyltningen.

Vanliga invändningarna är:

Det fanns inga andra lediga platser.
Jag parkerade en kort stund.
Jag uppfattade inte skylten.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

FT 7435-19

Gå vidare med en överklagan

Laddavgift ej erlagd

Enligt skyltningen på platsen är parkering endast tillåten om:

Särskild laddavgift erlagts i för platsen avsedd betalautomat och giltig biljett i pappers- eller digitalt format finns.

eller

Korrekt registreringsnummer samt korrekt zonkod angetts i giltigt mobilbetalningsalternativ.

Parkeringsvakten har konstaterat att särskild laddavgift ej fanns erlagd vid kontrolltillfället.

Vanliga invändningar är:

Jag uppfattade inte skylten.
Jag visste inte hur man skulle betala avgift för laddning.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Gå vidare med en överklagan

Övrig orsak enligt anteckningar på kontrollavgiften

I anteckningsrutan på kontrollavgiften framgår det varför kontrollavgiften har utfärdats.

Gå vidare med en överklagan

Giltig biljett/ giltig p-skiva erfordras. Båda saknas

För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna en giltig biljett eller en korrekt inställd p-skiva.

Biljett i pappers- eller digitalt format ska vara giltig och p-skiva ska vara inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmast följande hel eller halv timme.

Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället konstaterat att giltig biljett eller korrekt inställd p-skiva saknas.

Vanliga invändningar är:

Betalautomaten fungerade inte, men jag felanmälde inte.
Jag har angivit fel registreringsnummer, men jag har betalat.
Parkeringsbiljetten/p-skivan hade fallit från framrutan.
Det tog lång tid för mig att få tag på en p-skiva där jag parkerade.
Jag glömde att lägga fram biljetten/p-skivan.
Jag ställde in p-skivan på fel klockslag av misstag.
Jag blev försenad.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom FT 8878-05

Gå vidare med en överklagan

Parkerad på förhyrd/ reserverad plats

Enligt skyltningen på platsen är detta en förhyrd/reserverad plats. För att få parkera på denna plats krävs att du är behörig. Enligt våra uppgifter var du inte behörig, varför en kontrollavgift har utfärdats.

Vanliga invändningar är:

Jag såg inte skyltningen.
Jag visste inte att jag inte fick parkera på platsen.
Det fanns ingen annan ledig plats.
Jag parkerade bara en kort stund.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Dom: FT 25367-05

Gå vidare med en överklagan

Förbud att parkera - Område

Vid infarten till området finns tavlan E20 Områdesmärke uppsatt. Detta innebär att parkering inom området endast får ske på platser som är uppmärkta med P. På alla övriga ytor råder parkeringsförbud. Detta gäller tills du har passerat tavlan E21 Slut på område. Fordonet har varit parkerat på plats som ej varit uppmärkt med P.

Vanliga invändningar är:

Jag såg inte/förstod inte skyltningen.
Jag stod inte i vägen för någon.
Det fanns ingen ledig plats.
Andra hade parkerat likadant.
Jag parkerade bara en kort stund.

Dessa invändningar och liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Gå vidare med en överklagan